ENERGIE DIRECT

je založená v roce 2010 za účelem výstavby, provozování a správy osvětlení a energetických zařízení.

EXTERNÍ OSVĚTLENÍ

DEFINICE A POPIS SLUŽBY

Veřejné osvětlení patří mezi veřejně prospěšné služby, které mají podstatný vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto služeb se odráží v úrovni bezpečnosti obecné i dopravní a významně ovlivňuje životní prostředí.

 

V minulosti zajišťovaly města tyto služby zpravidla tak, že si zřizovaly různé rozpočtové, popřípadě příspěvkové organizace. Praxe však ukázala, že toto uspořádání nepřinášelo vždy očekávaný efekt, ale často neúměrně zatěžovalo administrativu i rozpočty radnic a obecních úřadů. Proto v současné době řada měst

a obcí hledá nějaké efektivnější uspořádání pro řízení těchto služeb. Někde vznikají městské akciové společnosti, někde dochází

k privatizaci těchto veřejně prospěšných zařízení formou jejich odprodeje různým právnickým nebo fyzickým osobám

a podobně.

 

Jednou z možností, jak poměrně rychle

a bez zvýšených nákladů dostat veřejné osvětlení na evropskou úroveň, je projekt,

který vypracovala naše společnost a ten se nazývá Provozování veřejného osvětlení. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení povinností správce (města, obce) na smluvního partnera, který rychle a efektivně provede modernizaci soustavy veřejného osvětlení, které přinese okamžitou úsporu jak v oblasti spotřeby elektrické energie, tak i na straně údržby

a správy.

INTERNÍ OSVĚTLENÍ

DEFINICE A POPIS SLUŽBY

Všichni již dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Umělé osvětlení slouží k vytvoření světelného klimatu v době, kdy denní osvětlení není dostatečné (stmívání, velká oblačnost) nebo

je nelze využít (noc, prostory bez oken a světlíků). Osvětlení umělými zdroji světla musí respektovat kvalitativní a kvantitativní parametry světla a vytvořit podmínky pro zrakovou pohodu, která ve značné míře ovlivňuje pracovní výkon. Problematikou osvětlení se zabývá stále větší počet odborníků z různých oblastí - architektů, světelných techniků, hygieniků, fyziologů a psychologů.

 

Jejich pohled může být rozdílný, ale cíl společný a jediný – dobré

a bezpečné osvětelné prostředí.

 

energetika

DISTRIBUČNÍ NN/VN

energetika

OBNOVITELNÉ ZDROJE FVE

Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní servis ve všech napěťových hladinách od počátečního poradenství, projekce až po samotnou realizaci včetně rekonstrukcí, údržby a revizí trafostanic a rozvoden všech typů.

Hladina NN/VN

 

 • Navrhujeme technické řešení dle skutečných potřeb zákazníka;

 

• Vyřídíme veškerou formální administrativu (žádost o připojení, Smlouva o připojení apod.);

 

• Zajistíme projektovou přípravu a navazující inženýrskou činnost;

 

• Zajistíme souhlasné stanovisko stavebního úřadu a vyjádření všech dotčených orgánů;

 

• Zajistíme výstavbu trafostanice včetně dodávky a montáže technologie;

 

• Zajistíme kabelovou přípojku VN;

 

• Poskytujeme servisní a revizní služby trafostanic;

 

• Rekonstruujeme a repasujeme trafostanice;

 

• Uvedeme trafostanici do provozu;

 

• Poskytujeme činnost externího firemního energetika.

 

 

 

Hladina VVN/ZVN

 

 • Realizujeme kompletní projekční přípravu silových částí pro rozvodny a transformovny, elektrárny a teplárny,

 

případně další celky;

 

• Realizujeme montáže rozvodů a silových částí v rozvodnách VVN a ZVN do 400kV včetně;

 

• Realizujeme montáže rozvodů a silových částí v distribučních a transformačních stanicích;

 

• Realizujeme instalace řídících systémů, ochran a rozvaděčů;

 

• Realizujeme instalace kabelových rozvodů;

 

• Realizujeme zkoušky, revize a uvádění do provozu zařízení do 400kV včetně;

 

• Realizujeme elektrická předtápěcí zařízení pro ČD;

 

• Zajišťujeme servis (preventivní údržba, záruční a pozáruční servis) a údržbu rozvodných zařízení;

 

• Zajišťujeme autorský dozor a navazující poradenství.

 

 

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní činnost potřebnou pro zhotovení projektů OZE na klíč včetně níže uvedených činností:

 

• Prvotní poradenství a návrh ekonomiky projektu;

 

• Získání smluv u distributora, Smlouva o připojení;

 

• Projekční a Inženýrská činnost a součinnost se stavebním úřadem;

 

• Realizace výstavby včetně kompletní dodávky a montáže technologií;

 

• Připojení do sítě distributora a úpravy elektroměrů a odběrných míst v souladu s PPDS;

 

• Zajištění licence na výrobu elektrické energie z OZE u Energetického Regulačního Úřadu (ERÚ);

 

• Zaškolení obsluhy a dálkové připojení výrobny k internetu;

 

• Pravidelné servisní služby a revize včetně připojení na dispečerské řízení s garancí opravy do 24 hodin;

 

• Optimalizace stávajících systémů.

 

 

Máme zkušenosti se širokou škálou typů a výrobců a technologií:

 

• 1 a 3-fázové střídače Solar Edge, Delta, AE Energy (Refusol);

 

• Mikrostřídače a optimizátory jednotlivých panelů;

 

• Ostrovní systémy (standardní a hybridní);

 

• Poly a mono-krystalické moduly, Tenkovrstvé (amorfní moduly).

 

 

V současnosti máme v portfoliu 150 FVE napojených na dispečerský systém, na kterých provádíme následující činnosti:

 

• Optimalizace výkonu a špatně navržených systémů;

 

• Preventivní revizní prohlídky pro minimalizaci ztrát;

 

• Servisní výjezdy do 24hodin;

 

• Možnost vedení fakturace a řočních hlášení na OTE a u distributora;

 

• Kontroly technologií termálními kamerami pro odhalení skrytých vad panelů a rozvaděčů.

 

 

 

OPTICKÉ SÍTĚ

Zajistíme výstavbu a servis optických i metalických sítí, výstavbu datových center, instalace strukturovaných kabeláží a montáže MW spojů.

 

 

 

• Návrh a studie proveditelnosti

 

• Projekční a inženýrská činnost

 

• Kompletní výstavba optických tras (nadzemní, podzemní vedení) vč. dodávky stavebních prací

 

• Pokládky HDPE chrániček vč. kalibrace a provedení zkoušky těsnosti

 

• Zafukování optických kabelů

 

• Svařování optických vláken

 

• Připojení optických vláken

 

• Optické rozvaděče a zakončení optických kabelů

 

• Měření přenosových parametrů optických cest (OTDR)

 

• Kompletní výstavba metalických tras vč. dodávky stavebních prací

 

• Výstavba datových center

 

• Instalace a kompletní vyzbrojení datových stojanů

 

• Výstavba radioreléových tras (MW spoje)

 

• Záruční a pozáruční servis optických tras

 

 

 

 

REFERENCE

KDE NÁS NAJDETE?

Kristina Čížová

Produktový manažer

+420 774 712 977

cizova@energiedirect.cz

Ing. Vlastimil Sucháček, MBA

Jednatel

 

suchacek@energiedirect.cz

Sídlo společnosti:

Údolní 599/37, Brno 602 00

 

Provozovna:

Řípská 1525/11g, Brno Slatina 627 00

 

© 2014 Energie Direct